Gurthyesi

Gurthyesi është një platformë sociale ( një website, blog dhe profile të rrjeteve sociale ) lidhur me muratorinë e lirë (ang. freemasonry). Synimi i kësaj platforme është edukimi i kërkuesve dhe hulumtuesve të muratorisë. Synojmë të mirë informojmë të gjithë lexuesit, të udhëzojnë në proceset e antarësimit në lozhat e rregullta dhe të pranuara shqiptare, dhe të edukojmë ata mbi njohuritë muratorike.

Ne jemi një komunitet i vëllezërve murator, të cilët ndajnë një vizion të përbashkët. Nuk jemi një medium zyrtar i një lozhe ose trupi tjetër muratorik.